----Välkomna | Historia | Framtid | Verksamhet | Länkar | Hitta

-
Verksamhet

Gården kommer inte att driva jordbruk eller annan rörelse utan enbart nyttjas som privatbostad.


---
-
---
-
---
Österlen - ett gudaskönt landskap
Begreppet Österlen gällde på 1800-talet slättbygden öster om Ystad samt byarna på den östra leden (vägen) som därifrån bar mot nordost. Idag innefattar man i begreppet Österlen de tre häradena Ingelstad, Järrestad och Albo.

Slätten och de öppna vyerna
Basnäringar på Österlen är jordbruk, fiske, fruktodling och turism. Geologin i området är komplex och lockar fackfolk från hela världen. Från det äldsta urberget som går i dagen på bl.a. Linderödsåsen och Stenshuvud finner man kambrisk sandsten kring Simrishamn samt alunskiffer, kalksten och lerskiffrar längre västerut. De geologiska likheterna med kontinenten är stora. Jordarna i det öppna landskapet söder om Linderödsåsen har fått material från sydostisen som kom från Baltikum och förde med sig kalkrik morän. Detta har gett goda förutsättningar för jordbruket och jordarna kring t.ex. Hammenhög är de yppersta i landet. I norr har inlandsisen lagt upp mäktiga grusbackar kring Rörum och Brösarp.
Det öppna landskapet Österlen har få likheter med sjö- och slottslandskapet norr om Ystad. Här är gårdarna mestadels små och landskapet har -trots moderna metoder i jordbruket - kvar mycket av den gammeldags karaktären. Hela området är därför av riksintresse för kulturminnesvården. Fisket har sitt centrum i Simrishamn där en ansenlig fiskeflotta ännu har sin hemmahamn. Här landas torsk, lax och sill och hamnen utgör även bas för många västkusttrålare under säsongen. Skillinge har också en levande fiskehamn. De övriga lägena har mindre hamnar med huvudsakligen deltids- och husbehovsfiskare. Brantevik, Baskemölla, Vik och Vitemölla är fiskelägen med stort intresse för turismen. Fruktodlingen har sitt centrum kring Vik och Kivik på ostsidan där klimatet är särskilt gynnsamt. Odlarnas centrallager Bombi Bitt vid S Mellby och Karakås musteri utgör centrum i frukthanteringen. Åkessons i Karakås erbjuder t.ex. vinprovning på Christina Pipers vackra slott Christinehof.

Kusten och fiskelägena
Kusten i sydost erbjuder fina möjligheter till bad eller promenader. Från Sandhammarens dynlandskap och vidsträckta badstränder böjer kusten mot nordost. Milslånga sandstränder i Mälarhusen och Kyl avlöses av skiffer och sandstensstrand vid det pittoreska lilla fiskeläget Gislövshammar och upp mot betesmarken Grönet söder om Brantevik. Stenstranden avlöses norr om Simrishamn av en unik sandstrand vid Tobisvik. Här finns en särskilt homogen sand med få sandkorn mindre än 0,5 mm i diameter vilket har gett bra livsrum för några världsunika kräftdjur som lever i de fuktiga hålrummen nere i sanden. Vackra betade strandängar vid Baskemölla och artrika orkidéängar vid Tjörnedala lund har lovordats redan av Linné. Stenshuvuds nationalpark dominerar kusten i öster (se deras hemsida) och norr om Kivik kommer sandstränderna igen och sträcker sig via sandhedarna vid Vitemölla upp mot det vackra Haväng där Verkeån mynnar i Hanöbukten. Här växer bl.a. sandlilja, sandnejlika och fältsippa.

Naturen och de vilda djuren
Sydskåne var en gång täckt av ädla lövträd. Nu återstår bara rester av en oftast planterad bokskog. Det finaste exemplet på en ren hedbokskog är Maglehems Ora norr om Brösarp. Mer artrika bokskogar finns t.ex. i Fyledalen och kring sjölandskapet norr om Ystad. De skånska skogarnas rika variation ger ett mycket artrikt djurliv. Av de stora däggdjuren har den urskånska kronhjorten ett bra bestånd här. Rådjuren är talrika liksom dovviltet. Vildsvin lever nu fritt i större delen av området och räven är på väg tillbaka efter skabben. Älg finns ända nere i tallskogen vid Sandhammaren. Österlen är också själva centrum för flera sällsynta grodors utbredning. Lövgrodan finns i buskrika betesmarker med vattenhål, långbensgrodan har starka fästen här liksom lökgrodan som trivs i sandrika marker där den snabbt kan gräva ner sig. Vid ostkusten trivs den grönfläckiga paddan.
Fågellivet under året har många aspekter. Sträcket längs kusten har alltmer uppmärksammats under senare år. Bra observationsplatser är Sandhammaren och Brantevik där de mäktiga ejdersträcken samt sträck av allehanda sjöfåglar kan studeras. I de kustnära beteshagarna i sydost driver ofta in ostliga arter under försommaren och vid Grönet i Brantevik har man observerat såväl rosenstare som biätare. Torniga buskage ger bra möjligheter för sångare att häcka och i undanskymmda skogstjärnar finns både sångsvan och trana. Gladan har sitt spridningscentra kring Tomelilla och har under de senaste 20 åren ökat kraftigt i antal. Sedan några år häckar kungsörnen i området och har fått ut ungar. Vintertid är speciellt Fyledalen välbesökt och internationellt känt för sina goda möjligheter till rovfågelstudier.

Kulturen och konsten
Ales stenar vid Kåseberga, Kungagraven Bredarör vid Kivik och Havängsdösen påminner om människans uråldriga historia på Österlen. De gamla 1100-talskyrkorna och borgarna Glimmingehus, Örup och Bollerup från medeltiden vittnar om områdets gamla historia.
Österlen speglar sig i havet i söder och öster. Detta lyser upp landskapet på ett särskilt sätt. Det Österlenska ljuset har lockat många konstnärer hit. Här målade tidigt prins Eugen i det pastorala landskapet. Dag Hammarsköld drog sig tillbaka från världshändelserna till en liten stuga i strandskogen vid Sandhammaren för att meditera och Anders Österlind vandrade ofta längs kusten vid Haväng för att hämta inspiration. Konstnärernas stora manifestation i påskveckan samlar tusentals intresserade vilka då kan besöka de enskilda konstnärerna i sina hem eller ateljéer.